Projekty AC/DC

Sesje AC/DC to najbardziej skuteczne i obiektywne narzędzie oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy.

Realizujemy je w oparciu o zaawansowaną metodologię, która zapewnia wysoką wartość prognostyczną wyników. Jakość informacji pochodzących z sesji pozwoli Ci na podjęcie właściwych decyzji personalnych i rozwojowych.

Nasi Konsultacji realizują sesje według usystematyzowanego podejścia. Wygląd sesji jest uzależniony od jej celu. W zależności od potrzeb pracujemy na modelu kompetencyjnym Twojej firmy lub opracowujemy kompetencje i dopasowujemy je do potrzeb sesji. Podczas sesji doświadczeni asesorzy obserwują i analizują zachowania uczestników. W roli asesora mogą także (dodatkowo) pojawić się osoby z Twojej firmy – zostaną wtedy odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia obserwacji i ocen. Po sesji przygotowujemy raporty indywidualne oraz raport zbiorczy. Wzór raportu otrzymasz na samym początku współpracy, więc będziesz wiedzieć co będzie wynikiem końcowym sesji. Końcowym etapem jest przekazanie uczestnikom informacji zwrotnej.

Ćwiczenia przygotowujemy indywidualnie na potrzeby każdej sesji. Ich propozycję otrzymasz po spotkaniach diagnozujących z naszym Konsultantem. Przeprowadzamy pełne sesje, a także możemy zaproponować sesje „lean” (mniej rozbudowane i mniej kosztowne). Zawsze są one dopasowane do specyfiki firmy, celu sesji oraz stanowiska.

Profesjonalne sesje Assessment i Development Center w Twojej firmie to:

 • większa efektywność decyzji personalnych
 • zatrudnianie odpowiednich osób, które z sukcesem zrealizują cele firmy
 • identyfikacja talentów i potencjału pracowników
 • adekwatne plany rozwojowe i kierowanie budżetu na właściwe obszary
 • budowanie wizerunku profesjonalnego pracodawcy

Udział asesorów

Proponujemy udział naszych asesorów w realizowanych przez Twoją firmę sesjach. Asesorzy, którzy biorą udział w projektach, posiadają min. 5-letnie doświadczenie w tej roli. Są to osoby, które brały udział w obserwacjach i ocenach w sesjach dla różnych firm, pod kątem różnych poziomów w organizacji. Jeśli posiadasz procedury i ćwiczenia, ale z uwagi na dużą ilość realizowanych sesji i spore grupy uczestników nie jesteś w stanie zrealizować sesji przy udziale samych asesorów wewnętrznych – zgłoś się do nas. Nasi Asesorzy zapewnią Ci najwyższą jakość. Dodatkowo, po sesji możemy napisać raporty i na ich podstawie udzielić uczestnikom informacji zwrotnej.

Korzyści:

 • Zapewnienie wysokiej jakości obserwacji zachowań uczestników oraz ich oceny.
 • Trafność wniosków i podejmowanych decyzji.

Projektowanie ćwiczeń

Możemy przygotować same ćwiczenia do sesji AC/DC. Nasza procedura może być ściśle dopasowana do konkretnego stanowiska lub może być stworzona tak, aby dało się ją wykorzystać pod kątem różnych stanowisk w firmie. Projektujemy całe procedury AC/DC służące selekcji do programów rozwojowych (także dla absolwentów/studentów), projektowaniu tego typu programów, czy też do procesów zatrudniania nowych osób. Możemy przeszkolić Twój zespół do stosowania tych procedur w firmie, dzięki czemu będziecie mogli swobodnie wykorzystywać tą zaawansowaną metodę diagnozy.

Tworzenie raportów i opinii

Możemy stworzyć raporty po sesjach AC/DC. Konsultanci przygotowują dwa rodzaje raportów: dla zlecającego i dla uczestnika. Raport indywidualny zawiera kompletną informację zwrotną - opis mocnych stron oraz obszarów rozwojowych dla każdej kompetencji. Dodatkowo raport może zawierać plan rozwojowy dla każdej z kluczowych kompetencji. Ponadto możemy przekazać informację zwrotną bezpośrednio uczestnikowi w formie indywidualnego spotkania.

Proponujemy:

 • Możliwość wyboru trzech wersji systemu raportowania: krótka, pośrednia oraz długa: mocne strony oraz obszary rozwojowe.
 • Dla projektów DC stworzymy dodatkowo plan rozwoju kompetencji.

Szkolenia asesorów

Aby projekt AC/DC był skuteczny i efektywny kluczowe jest posiadanie odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych do swojej roli asesorów. Obserwacje dokonywane przez asesorów są wykorzystywane dla podjęcia końcowych decyzji dotyczących programów rozwojowych (DC) lub zatrudnienia i awansu (AC). Dlatego ważne jest prowadzenie poprawnych obserwacji, gromadzenie notatek, klasyfikowanie i ocenianie zachowań poszczególnych uczestników, a także udzielenie im konstruktywnej informacji zwrotnej. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie obserwacji, klasyfikacji zachowań, oceny wspólnej oraz zespołowej. Przechodzą szkolenie zgodnie z międzynarodowymi standardami AC. Prowadzone przez nas szkolenia są skoncentrowane na nabycie umiejętności praktycznych i prowadzone w sposób warsztatowy. Szczególną uwagę podczas szkolenia poświęcamy uświadomieniu asesorom wagi i roli, jaką pełnią w AC/DC.

Korzyści dla uczestnika:

 • nabycie praktycznych umiejętności obserwacji zachowań
 • nabycie umiejętności oceny zachowań i kompetencji
 • zdobycie certyfikatu asesora potwierdzającego posiadanie umiejętności zgodnych z międzynarodowymi standardami

Szkolenia doradcy AC/DC

Szkolenie Certyfikowane

Nacz się jak samemu przygotowywać i przeprowadzać projekty AC/DC w Twoje firmie. Jeśli chcesz wdrożyć w firmie tą metodę to szkolenie Ci to umożliwi. Program szkolenia został przygotowany przez osoby, które są praktykami w zakresie projektów AC/DC. Został opracowany w taki sposób, aby w pełni przygotować uczestników do samodzielnego projektowania i przeprowadzania sesji AC/DC. Warsztaty Assessment Center / Development Center mają formę trzech dwudniowych zjazdów (łącznie 6 dni szkoleniowych). Istnieje także możliwość dopasowania tematyki i długości trwania warsztatów do potrzeb organizacji. Praca uczestników na warsztatach uzupełniona jest tzw. „sesjami zadaniowo-konsultacyjnymi” pomiędzy kolejnymi spotkaniami. w ramach tych sesji uczestnicy rozwiązują zadania domowe w konsultacji mailowej i telefonicznej z Trenerem. Uczestnicy uczą się tworzenia i realizacji procedur AC/DC zgodnie ze standardami. Podczas ostatniego zjazdu uczestnicy przeprowadzają sesję AC/DC w roli asesorów, a także ćwiczą umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Zrealizowany program warsztatów kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Podczas warsztatów uczestnicy uczą się:

 • Projektowania i tworzenia procedur AC/DC (w tym m.in. profilowanie kompetencyjne stanowiska, konstruowanie ćwiczeń, narzędzi oceny kompetencji, tworzenie harmonogramu sesji).
 • Realizacji projektu AC/DC (w tym m.in. przygotowanie do roli asesora, roli aktora i koordynatora sesji AC/DC, prowadzenie sesji oceniającej; tworzenie raportów; przekazywanie informacji zwrotnych).
 • Zarządzania projektem AC/DC (w tym m.in. standardy AC/DC, wytyczne etyczne, kwalifikacja uczestników do projektu, komunikacja w projekcie, role i zadania w projekcie, dokumentacja i organizacja).