System zarządzania firmą to zestaw zasad, procesów i procedur zapewniających osiąganie przez firmę zakładanych celów.

Czym jest system zarządzania w biznesie?

Jest całościowym procesem prowadzącym do osiągania efektywności wyrażanej najczęściej zwrotem z inwestycji lub innymi wskaźnikami finansowymi. Proces ten obejmuje zarówno planowanie strategiczne jak i operacyjne wdrażanie metod, technik i narzędzi. Oznacza więc podejście oparte na maksymalnym wykorzystaniu potencjału firmy adekwatnie do istniejących lub kreowanych potrzeb rynkowych. Systemy zarządzania w znacznym stopniu koncentrują się również na zarządzaniu ryzykiem, środowiskiem czy projektami. W dużej mierze systemy te są więc dopasowane do sektora działania firmy, do branży a często również do lokalnych uwarunkowań.

Kiedy i dlaczego mogę potrzebować systemu zarządzania?

Ogromne i wciąż rosnące znaczenie w systemach zarządzania ma infrastruktura IT oraz wykorzystanie szerokiego zakresu możliwości jakie daje digitalizacja w relacjach firmy z jej otoczeniem bliższym i dalszym. To jeden z obszarów który stanowi klucz do realizacji strategii, tym samym do tworzenia lub modyfikacji systemu zarządzania.
Trwające batalie na wielu rynkach o najlepszych pracowników powodują, że w większości organizacji jedną z kluczowych ról odgrywają systemy zarządzania pracownikami. Pozwalają na pozyskanie najlepszej kadry i utrzymanie jej wykorzystując potencjał intelektualny i nie tylko. Szczególnie te firmy, które oparte są o wiedzę i uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki kreowaniu nowych rozwiązań, traktują system zarządzania personelem jako jeden z głównych filarów całościowego podejścia do realizacji strategii.
Zmiana środowiska pracy nie była jeszcze nigdy tak dynamiczna; to oznacza konieczność modyfikacji wielu aspektów całościowego systemu zarządzania: elastyczności w podejściu do niektórych aspektów biurokracji, przyspieszania komunikacji z klientem, systemów pracy zdalnej itp. Wszystkie te działania powinny być spójne z szerszą perspektywą, ujętą w całościowych systemach zarządzania.

Co zyska moja firma dzięki wprowadzeniu / modyfikacji systemu zarządzania?

  1. Uwspólnienie podejścia do zarządzania przez wszystkich pracowników.
  2. Wykorzystanie najlepszych i aktualnych praktyk w tym zakresie.
  3. Identyfikację i zgodność z zasadami prawa obowiązującymi w kraju i sektorze.
  4. Efektywną komunikację z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy: właścicieli, akcjonariatu, pracowników, rynku klientów i konsumentw.
  5. Utrzymanie i rozwój know-how.
  6. Określenie czynników ryzyka i metod jego eliminacji.
  7. Zaimplementowanie efektywnych systemów IT wspierających procesy.
  8. Zasady pozyskiwania i utrzymania najbardziej pożądanych pracowników.
  9. Ujednolicenie zasad zarządzania projektami.
  10. Standaryzacja najlepszych praktyk i zasad.

Ale to tylko przykłady ….